İngilizce Kelime Listesi

*Türkçe kelime listesi Çankırı Karatekin Üniversitesi akadamik ve idari tüm birimlerinin web sayfası içerikleri esas alınarak hazırlanmıştır. Türkçe kelime listesinin İngilizce karşılıkları Üniversitemiz "Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi" ve "Uluslararası İlişkiler Ofisi" tarafından hazırlanmıştır.

T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
WEB KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Web Sayfaları İçin Terminoloji Listesi
Türkçe İngilizce
1 Ana Sayfa Home
2 Hakkımızda  About Us
3 Tarihçe History
4 Tanıtım Promotion
5 Genel Bilgi General Information
6 Tanıtım Filmi Introductory Video 
7 Tanıtım Kılavuzu Introductory Guide
8 Misyon Mission
9 Vizyon Vision
10 Komisyonlar Committees
11 Mevzuat Legislation
12 Yönetmelik Regulation
13 Yönetmelikler Regulations
14 Yönergeler Directives
15 İş Akış Şeması Workflow Diagram
16 Organizasyon Şeması Organization Chart
17 Teşkilat Şeması Organization Chart 
18 İç Kontrol Internal Audit
19 Faaliyet Raporları Activity Reports
20 Mesaj Message
21 Galeri Photo Gallery
22 Fotoğraflar Photos
23 Videolar Videos
24 Kalite Quality
25 Kalite Güvence Sistemi Quality Assurance System
26 Kampüste Yaşam Campus Life
27 Sayılarla Üniversitemiz Our University by Numbers
28 Sayılarla Fakültemiz Our Faculty by Numbers
29 Sayılarla Bölümümüz Our Department by Numbers
30 Sayılarla Birimimiz Our Unit by Numbers
31 Mezunlar Graduates
32 Mezun Bilgi Sistemi Alumni Information System
33 Basında Biz On the Media
34 Arşiv Archive
35 Ulaşım Transportation
36 Logolarımız Logos
37 Personel Staff
38 Yönetim Administration / Governance
39 Rektör Rector
40 Rektör Yardımcıları Vice Rector
41 Genel Sekreterlik General Secretariat
42 Yönetim Kurulu Administrative Board
43 Senato Senate
44 Denetim Supervision
45 Dekan Dean
46 Dekan Yardımcısı Vice-Dean
47 Dekan Yardımcıları Vice-Deans
48 Fakülte Sekreteri Faculty Secretary
49 Fakülte Kurulu Faculty Board
50 Fakülte Yönetim Kurulu Faculty Administrative Board
51 Bölüm Başkanı Head of Department
52 Bölüm Başkan Yardımcısı Department Vice Chair
53 Bölüm Başkan Yardımcıları Department Vice Chairs
54 Bölüm Kurulu Department Committee
55 Sekreterlik/Bölüm Sekreterliği Department Secretariat
56 Akademik Personel Academic Staff
57 İdari Personel Administrative Staff
58 Müdür Director
59 Müdür Yardımcısı Vice-Director
60 Müdür Yardımcıları Vice-Directors
61 Yönetim Kurulu Administrative Board
62 Yüksekokul Yönetim Kurulu College Administrative Board
63 Yüksekokul Kurulu College Committee
64 Yüksekokul Sekreteri College Secretary
65 Bölüm Başkanları Department Chairs
66 Enstitü Müdürü Institute Director 
67 Enstitü Müdür Yardımcısı Institute Vice-Director
68 Enstitü Müdür Yardımcıları Institute Vice-Directors
69 Enstitü Kurulu Institute Committee
70 Enstitü Yönetim Kurulu Institute Administrative Committee
71 Enstitü Sekreteri Institute Secretary
72 Enstitü Disiplin Kurulu Institute Disciplinary Committee
73 Koordinatörler Coordinators
74 Daire Başkanı Head of Department
75 Şube Müdürü Branch Manager
76 (Vekaleten) By proxy
77 Danışmanlar Advisors
78 Anabilim Dalları Departments
79 Bölümler Departments
80 Programlar Programs
81 …... Bölümü Department of
82 …... Programı Program of
83 Birimler Units
84 Birimlerimiz Our Units
85 İdari Birimler Administrative Units
86 Hizmetler Services
87 Faaliyetler Activities
88 Faaliyet Alanları Areas of Activitiy
89 Bilgiler Information
90 Etkinlikler Events
91 Akademik Academic 
92 Öğrenci Student
93 Öğrenci İşleri Student Affairs
94 Öğrenci Temsilciliği Students` Union
95 Lisans Undergraduate
96 Yüksek Lisans Post-graduate Program/Master`s
97 Doktora Doctorate/PhD
98 Aday Öğrenci Prospective Student
99 Uluslararası Öğrenci International Student
100 Akademik Takvim Academic Calendar
101 Uzaktan Eğitim Distance Learning
102 Ders Program(lar)ı Academic Schedule
103 Sınav Prorgam(lar)ı Exam Schedules
104 Formlar Forms
105 Dokümanlar Documents
106 Dilekçeler Letter of Applications
107 Bologna Bilgi Sistemi Bologna Information System
108 Ders İçerikleri Course Content
109 Değişim Programları Exchange Programs
110 Yaz Okulu Summer School
111 Yatay Geçiş Undergraduate Transfer
112 Çift Anadal Double Major
113 Staj İşlemleri Internship Procedures
114 Araştırma Research
115 Topluluklar Student Clubs
116 Servisler Services
117 Duyurular Announcements
118 Haberler News
119 Rehber Phone Book
120 İnternet Ayarları Web Settings
121 Günün Menüsü Menu of the Day
122 Yemek Listesi Menu
123 Hızlı Erişim Quick Access
124 Bilgi Edinme Request Information
125 Faydalı Linkler Useful Links
126 Sık Sorulan Sorular Frequently Asked Questions/FAQ
127 İletişim Contact